Local News

03 மாவட்டங்களின் சில பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தப்படுகின்றன

உடன் அமுலாகும் வகையில் நாட்டின் 3 மாவட்டங்களின் 12 கிராம உத்தியோகஸ்தர் பிரிவுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக இராணுவத் தளபதி சவேந்திர சில்வா குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனடிப்படையில் கம்பஹா, கொழும்பு, களுத்துறை ஆகிய மாவட்டங்களின் 12 கிராம உத்தியோகஸ்தர் பிரிவுகள் தனிமைப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. கம்பஹா மாவட்டத்தின் எல்தெனிய கிழக்கு, சூரியபலுவ தெற்கு மற்றும் வடக்கு, கரகஹாமுள்ள வடக்கு, ஆகிய பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. களுத்துறை மாவட்டத்தின் பிம்புற மற்றும் யட்டியான கிழக்கு ஆகிய பகுதிகளும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அத்துடன், கொழும்பு மாவட்டத்தின் ஹல்புத, கெஸ்பேவ கிழக்கு, நியுன்கம, மாகந்தன்ன மற்றும் பொல்ஹேன ஆகிய கிராம உத்தியோகஸ்தர் பிரிவுகளும் உடன் அமுலாகும் வகையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.(CN)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button